Juhtimine

Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) kõrgeimaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, kus iga liidu liige on esindatud ühe esindajaga. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse. Üldkoosolekute vaheajal täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosoleku poolt liidu liikmete hulgast valitud volinike koosolek. Volinike volitused kehtivad 3 aastat.

Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia, EVHL volikogu esimees)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018

e-post: margit.dyyna@vabaharidus.ee

Margit juhatab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskust Osilia ning töötab ka täiskasvanute koolitaja ja lektorina. Margiti koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, turundus, tagasiside andmine, projektide juhtimine sh rahvusvahelised, võtmepädevuste arendamine. Margit omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.
Margit Düüna on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ja lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga (MBA juhtimine ja turndus). Lisaks eelpool toodule on Margitil pädevused haridusasutuste sisehindamisel (täiendõppekeskused ja üldhariduskoolid) ja õppekavade hindamisel. Margit osaleb
aktiivselt Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja EKKA Täiendkoolituse Nõukoja töös.

Volikogu esimehena keskendub Margit järgmistele aspektidele: Eesti Vabaharidusliidu arendamine vajab kolme asja – julgust peeglisse vaadata, julgust tõde näha ja julgust olukorda parandada!

Ants Kuningas (MTÜ Kuusiku mõis, EVHL volikogu aseesimees)

valitud volinikuks: 18. septembril 2019

e-post: ants.kuningas@gmail.com

Ants esitati volikogusse EVHL liikme MTÜ Kuusiku mõis poolt. Ants toimetab igapäevaselt täiskasvanute koolitaja ja praktiseeriva juristina.
Ants soovib volikogu liikmena anda toetava panuse nii EVHL-i kui ka liikmesorganisatsioonide jätkuvasse arengusse.

Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018

e-post: reet.valgmaa@gmail.com

Reet oli üks organisatsiooni ellukutsujatest 1994. aastal.
Tänaseks on Reet vanem ja targem ning vabahariduse olulisuse, meie, kui põlisrahva, kestmajäämisel üha veendunum.
Reet kannab volikogu liikmena vabahariduse olulisi väärtusi ning kindlustab idee järjepidevust.

Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018

e-post: krista@kodukant.ee

Krista on Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige ja koolitaja. Hariduse omandas Krista Tallinna Ülikoolis kultuurinõuniku erialal. Edasi viisid õpingud ta NLP Instituuti ning Eesti Superviisorite Instituudis läbis ta rahvusvahelise superviisorite väljaõppeprogrammi.
Täiskasvanute koolitajana omab Krista pikaajalist kogemust eelkõige töös meeskondade ning juhtidega. Tal on palju kogemusi vabatahtliku töö arendamises, samuti pikaajaline kogemus MTÜde ja omavalistusasutuste koostöös ja kaasamises ning nõustamises.

Volikogu liikmena panustab Krista oma teadmisi ja oskusi just avatud ja vabahariduslikult mõjusa organisatsiooni arendamisse.

Siirius Sikka (MTÜ Lõuna-Eesti Koolituskeskus)

valitud volinikuks: 18. septembril 2019

e-post: siirius11@gmail.com

Siirius on sündinud, kasvanud ning ka esimese erialase hariduse omandanud Mulgimaal, Abja-Paluojas. Abja Keskkooli ja Abja muusikakooli vilistlasena töötas ta pikka aega muusikaõpetajana mõlemas asutuses ning korraldas ka erinevate kooride ning ansamblite tegevust.
Siirius omandas lisaks Tallinna Ülikooli magistriõppes informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) eriala. Peale seda muutusid tema mõtted ja arusaamad oskusainete õpetamise-õppimise põhimõtetest ja võimalustest väga oluliselt. IT-võimaluste kasutamine erinevate ainete õpetamisel ja õpiprotsesside haldamisel on väga palju kergendanud õppijatel materjali omandamist ja kogu teabevahetuse korraldamist erinevate osapoolte vahel (laps, lapsevanem jne).
Praegu tegutseb Siirius põhiliselt arvutikoolitajana erinevate sihtgruppidega üle Eesti ning on Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaator. Ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

Volikogutöös paneb Siirius õla alla oma kogemuse ja oskusteabega.

Janne Liidik (Rapla Rahvakool MTÜ)

valitud volinikuks: 18. septembril 2019

e-post: janne@lastehoid.ee

Janne koolitab peamiselt lapsehoidjaid ja tugiisikuid ning viib ellu enesearengu õppepäevi, tal on  13-aastane lektori ja projektijuhtimise kogemus.
Janne on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja 4. kutsekvalifikatsiooni ja on läbinud Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse. Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige. Ettevõttel on mitmed lastehoiud üle Eesti. Alates 2015. aastast on ettevõte Sotsiaalkindlustusameti hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel ning ühtlasi ka kohalike omavalitsuste koostööpartner.
Janne osaleb aktiivselt Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu töös ning on olnud Rapla Rahvakooli ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜde asutajaliige.

Volikogu liikmena panustab Janne EVHL-i liikmeskonna koostöö tihendamisse ja toetava võrgustiku moodustamisse, tuginedes oma väärtuslikele kogemustele.

Janne Pärlin (Juhan Kunderi Selts)

valitud volinikuks: 27. augustil 2020

e-post: janneparlin@gmail.com

Janne kuulub Juhan Kunderi Seltsi juhatusse ja tegeleb rahvakooli puudutavate teemadega. Hariduselt on Janne finansjuht, kellele ei ole võõras ka majandusinfo töötlemine. Kuna isiklik areng ja elukestev õpe on kasvav trend, siis on Janne huvitatud, et see jõuaks võimalikult suure hulga inimesteni. Ennast juhtiv täiskasvanu on ühiskonna aare. Läbi vabahariduse on võimalik jõuda paljude inimesteni, kes pole võimelised konkureerima tänapäeva tavahariduse maastikul.

Volikogu liikmena soovib Janne panustada professionaalsete teadmiste ja oskustega, mille eesmärgiks on ühiskonna kvaliteedi tõstmine läbi inimeste isikliku arengu ja elukestva õppe.

Juhatuse liige Ena Drenkhan (valitud volikogu poolt alates 18.09.2019 kolmeks aastaks)

Ena Drenkhan (EVHL juhatuse liige, varasem volikogu liige Eesti Rahvaülikoolide Liidu esindajana)

e-post: ena.drenkhan@vabaharidus.ee

Enal on bakalaureusekraad ökonoomikas ja ettevõtluses, magistrikraad hariduskorralduses, töökogemus hariduse valdkonnas alates 1999, sh al. 2006. aastast on ta tegelenud täiskasvanuhariduse valdkonnas nii koolituste korraldajana kui õpetaja ja koolitajana, tal on täiskasvanute koolitaja kutse (7. tase). Lisaks on Enal projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus 2002. aastast ja organisatsiooni juhtimise kogemus (Pokumaa SA juhatuse liige 2003-2011). Ena on ka Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator.
2019. aasta lõpuni jätkab Ena projektijuhi ametis Tartu Rahvaülikoolis ja alates 2020. aastast on tema peamiseks tegevuseks Eesti Vabaharidusliidu juhtimine. EVHLi toob ta kaasa oma väärtuslikud kogemused projektijuhina, koolituste korraldajana, koolitajana, võrgustike looja ja hoidjana.

Eesti Vabaharidusliidu juhtimises peab Ena oluliseks järgmisi põhimõtteid:

  • HTM strateegilise partnerluse lepinguga seatud tegevuste täitmine ja eesmärkide saavutamine;
  • Liikmete huvikaitse ja tõeliseks katuseks olemine, kus on läbipaistev juhtimine ning liikmete kaasatus;
  • EVHLi tegevus on avatud, strateegiliselt läbimõeldud, siht- ja sidusgruppe kaasav nii regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil;
  • EVHL kujundab vaba- ja täiskasvanuhariduse positiivset mainet;
  • EVHL-il on aktiivne ja tegus liikmeskond.