Juhtimine

Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) kõrgeimaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, kus iga liidu liige on esindatud ühe esindajaga. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse. Üldkoosolekute vaheajal täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosoleku poolt liidu liikmete hulgast valitud volinike koosolek. Volinike volitused kehtivad 3 aastat.

31. märtsil 2021 valiti volikokku uued liikmed:

– Ülle Jääger
– Kaidi Kornak
– Aslan Liivak
– Ingrid Põldemaa
– Monika Tomingas

Jätkavad:

Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia, EVHL volikogu esimees)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018, taasvalitud 31. märtsil 2021

e-post: margit.dyyna@vabaharidus.ee

Margit juhatab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskust Osilia ning töötab ka täiskasvanute koolitaja ja lektorina. Margiti koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, turundus, tagasiside andmine, projektide juhtimine sh rahvusvahelised, võtmepädevuste arendamine. Margit omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.
Margit Düüna on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ja lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga (MBA juhtimine ja turndus). Lisaks eelpool toodule on Margitil pädevused haridusasutuste sisehindamisel (täiendõppekeskused ja üldhariduskoolid) ja õppekavade hindamisel. Margit osaleb aktiivselt Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja EKKA Täiendkoolituse Nõukoja töös.

Margiti panus tulevikus Eesti Vabaharidusliitu:
– liikmete kaasamine erinevatel tasanditel – keegi ei saaks enam öelda, et liikmed on PASSIIVSED!
– uute projektide algatamine uuel rahastusperioodil – EVHL liikmelon võimalus osaleda erinevates projektides (rahvusvahelised ja Eesti tasandil võtmepädevuste ja isikuarengu projektid);
– täiskasvanuhariduse poliitika kujundamine – liidu liikmete huvikaitse täiskasvanuhariduse ja vabahariduse valdkonnas.

Reet Valgmaa (Õppekeskus Tõru)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018, taasvalitud 31. märtsil 2021

e-post: reet.valgmaa@gmail.com

Reet oli üks organisatsiooni ellukutsujatest 1994. aastal. Tänaseks on Reet vanem ja targem ning vabahariduse olulisuse, meie, kui põlisrahva, kestmajäämisel üha veendunum. Reet kannab volikogu liikmena vabahariduse olulisi väärtusi ning kindlustab idee järjepidevust.

.

Janne Liidik (Rapla Rahvakool)

valitud volinikuks: 18. septembril 2019

e-post: janne@lastehoid.ee

Janne koolitab peamiselt lapsehoidjaid ja tugiisikuid ning viib ellu enesearengu õppepäevi, tal on  13-aastane lektori ja projektijuhtimise kogemus.
Janne on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal, omab lapsehoidja 4. kutsekvalifikatsiooni ja on läbinud Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse. Janne on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige. Ettevõttel on mitmed lastehoiud üle Eesti. Alates 2015. aastast on ettevõte Sotsiaalkindlustusameti hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel ning ühtlasi ka kohalike omavalitsuste koostööpartner.
Janne osaleb aktiivselt Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu töös ning on olnud Rapla Rahvakooli ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜde asutajaliige.

Volikogu liikmena panustab Janne EVHL-i liikmeskonna koostöö tihendamisse ja toetava võrgustiku moodustamisse, tuginedes oma väärtuslikele kogemustele.

Monika Tomingas (Eesti Folkloorinõukogu)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: monika@folkloorinoukogu.ee

Monika on Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht, kus ta tegeleb organisatsiooni juhtimise, projektide kirjutamise, ürituste läbiviimise ja rahvusvahelise koostööga.

Tal on bakalaureuse kraad koreograafias (TLÜ), magister kultuurikorralduses (EMTA) ja ta on lõpetamas andragoogika magistriõpinguid (TLÜ).

Monikal on üle 10 aastane tantsu õpetamise kogemus ja alates 2016. aastast õpetab ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis projektijuhtimist.

Monikale on oluline suure pildi nägemine, organisatsiooni läbimõeldud strateegiline juhtimine ja koostöö arendamine.

Foto autor: Sohvi Viik

Aslan Liivak (Meie Kalamaja)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: aslanliivak@gmail.com

Kuulun EHVL liikme MTÜ Meie Kalamaja juhatusse, olen lõpetanud Õigusinstuudi 2002. aastal ning omandanud magistriga võrdsustatud hariduse. Täiendavalt olen läbinud 2018 andmekaitsespetsialisti koolituse. Tegutsen praktiseeriva juristi ning andmekaitsespetsialistina. Sellest tulenevalt olen liikmeks lisaks veel nii Eesti Juristide Liidus kui ka Eesti Andmekaitse Liidus.

Kaidi Kornak (Rapla Rahvakool ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: kaidi.kornak@gmail.com

Kaidi on vabaühenduste Rapla Rahvakool ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal juhatuse liige, Täiskasvanuharidus Raplamaal võrgustiku liige, Kehtna Kutsehariduskeskuse ja Rapla Gümnaasiumi majandus – ja ettevõtlusõppe õpetaja, RAEK mentorklubi mentor ning Saue Production OÜ finantsjuht. Kaidi omab kutseõpetaja kutsetunnistust, tase 6 ning magistrikraadi finantsjuhtimises ja infotehnoloogia juhtimises. Kaidi pälvis ka Raplamaa aasta koolitaja tiitli 2020. aastal.

Ta on suur elukestva õppe pooldaja ning innustab oma positiivse ellusuhtumisega ka kõiki teisi õppima. Tema arvates on elukestev õpe ja oma oskuste teadlik kasutamine ning arendamine aktiivse eluhoiaku lahutamatu osa sõltumata east. Seetõttu näeb Kaidi just EVHL-i volikogu liikme tööd kui võimalust kogukonnale laiemalt teadvustada kodanikuühiskonna arenguvõimalusi ja koostööd just vabahariduse kaudu.

Ülle Jääger (Koeru Haridus- ja Kultuuri Selts)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: yllej@koeru.edu.ee

Olen hariduselt Tallinna Ülikooli diplomiga kultuurinõunik-manager. Aastast 2000 Koeru Haridus- ja Kultuuri Seltsi juhatuse liige. Koeru HKS korraldab õppepäevi, seminare, kursusi, kogemuste vahetamist. On hea tunne aidata kaasa inimeste loovuse arengule ja eluks vajalike oskusteni jõudmisel.

Volikogus soovin panustada koostööle ja Vabaharidusliidu jätkusuutlikkusele, et püsida konkurentsis.

Ingrid Põldemaa: Eesti Reumaliit MTÜ

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: ingrid.poldemaa@gmail.com

Juhatuse liikmed on Siirius Sikka  ja Janne Pärlin (valitud volikogu poolt alates 16.04.2021 kolmeks aastaks)

Siirius Sikka

e-post: siirius@vabaharidusliit.ee

Siirius on sündinud, kasvanud ning ka esimese erialase hariduse omandanud Mulgimaal, Abja-Paluojas. Abja Keskkooli ja Abja muusikakooli vilistlasena töötas ta pikka aega muusikaõpetajana mõlemas asutuses ning korraldas ka erinevate kooride ning ansamblite tegevust.
Siirius omandas lisaks Tallinna Ülikooli magistriõppes informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) eriala. Peale seda muutusid tema mõtted ja arusaamad oskusainete õpetamise-õppimise põhimõtetest ja võimalustest väga oluliselt. IT-võimaluste kasutamine erinevate ainete õpetamisel ja õpiprotsesside haldamisel on väga palju kergendanud õppijatel materjali omandamist ja kogu teabevahetuse korraldamist erinevate osapoolte vahel (laps, lapsevanem jne).
Praegu tegutseb Siirius põhiliselt arvutikoolitajana erinevate sihtgruppidega üle Eesti ning on Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaator. Ta omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

Janne Pärlin

e-post: janne@vabaharidusliit.ee

Janne kuulub Juhan Kunderi Seltsi juhatusse ja tegeleb rahvakooli puudutavate teemadega. Hariduselt on Janne finansjuht, kellele ei ole võõras ka majandusinfo töötlemine. Kuna isiklik areng ja elukestev õpe on kasvav trend, siis on Janne huvitatud, et see jõuaks võimalikult suure hulga inimesteni. Ennast juhtiv täiskasvanu on ühiskonna aare. Läbi vabahariduse on võimalik jõuda paljude inimesteni, kes pole võimelised konkureerima tänapäeva tavahariduse maastikul.