Juhtimine

Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) kõrgeimaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, kus iga liidu liige on esindatud ühe esindajaga. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse. Üldkoosolekute vaheajal täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosoleku poolt liidu liikmete hulgast valitud volinike koosolek. Volinike volitused kehtivad 3 aastat.

31. märtsil 2021 valiti volikokku uued liikmed:

– Ülle Jääger
– Kaidi Kornak
– Aslan Liivak
– Ingrid Põldemaa
– Monika Tomingas

Jätkavad:

Margit Düüna (Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia, EVHL volikogu esimees)

valitud volinikuks: 27. aprillil 2018, taasvalitud 31. märtsil 2021

e-post: margit.dyyna(ät)vabaharidus.ee

Margit juhatab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskust Osilia ning töötab ka täiskasvanute koolitaja ja lektorina. Margiti koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, turundus, tagasiside andmine, projektide juhtimine sh rahvusvahelised, võtmepädevuste arendamine. Margit omab täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.
Margit Düüna on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ja lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadiga (MBA juhtimine ja turndus). Lisaks eelpool toodule on Margitil pädevused haridusasutuste sisehindamisel (täiendõppekeskused ja üldhariduskoolid) ja õppekavade hindamisel. Margit osaleb aktiivselt Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja EKKA Täiendkoolituse Nõukoja töös.

Margiti panus tulevikus Eesti Vabaharidusliitu:
– liikmete kaasamine erinevatel tasanditel – keegi ei saaks enam öelda, et liikmed on PASSIIVSED!
– uute projektide algatamine uuel rahastusperioodil – EVHL liikmelon võimalus osaleda erinevates projektides (rahvusvahelised ja Eesti tasandil võtmepädevuste ja isikuarengu projektid);
– täiskasvanuhariduse poliitika kujundamine – liidu liikmete huvikaitse täiskasvanuhariduse ja vabahariduse valdkonnas.

Aslan Liivak (Meie Kalamaja)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: aslanliivak(ät)gmail.com

Kuulun EHVL liikme MTÜ Meie Kalamaja juhatusse, olen lõpetanud Õigusinstuudi 2002. aastal ning omandanud magistriga võrdsustatud hariduse. Täiendavalt olen läbinud 2018 andmekaitsespetsialisti koolituse. Tegutsen praktiseeriva juristi ning andmekaitsespetsialistina. Sellest tulenevalt olen liikmeks lisaks veel nii Eesti Juristide Liidus kui ka Eesti Andmekaitse Liidus.

Kaidi Kornak (Rapla Rahvakool ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: kaidi.kornak(ät)gmail.com

Kaidi on vabaühenduste Rapla Rahvakool ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal juhatuse liige, Täiskasvanuharidus Raplamaal võrgustiku liige, Kehtna Kutsehariduskeskuse ja Rapla Gümnaasiumi majandus – ja ettevõtlusõppe õpetaja, RAEK mentorklubi mentor ning Saue Production OÜ finantsjuht. Kaidi omab kutseõpetaja kutsetunnistust, tase 6 ning magistrikraadi finantsjuhtimises ja infotehnoloogia juhtimises. Kaidi pälvis ka Raplamaa aasta koolitaja tiitli 2020. aastal.

Ta on suur elukestva õppe pooldaja ning innustab oma positiivse ellusuhtumisega ka kõiki teisi õppima. Tema arvates on elukestev õpe ja oma oskuste teadlik kasutamine ning arendamine aktiivse eluhoiaku lahutamatu osa sõltumata east. Seetõttu näeb Kaidi just EVHL-i volikogu liikme tööd kui võimalust kogukonnale laiemalt teadvustada kodanikuühiskonna arenguvõimalusi ja koostööd just vabahariduse kaudu.

Ülle Jääger (Koeru Haridus- ja Kultuuri Selts)

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: yllej(ät)koeru.edu.ee

Olen hariduselt Tallinna Ülikooli diplomiga kultuurinõunik-manager. Aastast 2000 Koeru Haridus- ja Kultuuri Seltsi juhatuse liige. Koeru HKS korraldab õppepäevi, seminare, kursusi, kogemuste vahetamist. On hea tunne aidata kaasa inimeste loovuse arengule ja eluks vajalike oskusteni jõudmisel.

Volikogus soovin panustada koostööle ja Vabaharidusliidu jätkusuutlikkusele, et püsida konkurentsis.

Ingrid Põldemaa: Eesti Reumaliit MTÜ

valitud volinikuks: 31. märtsil 2021

e-post: ingrid.poldemaa(ät)gmail.com

Juhatuse liige on Janne Pärlin (valitud volikogu poolt alates 16.04.2021 kolmeks aastaks)

Janne Pärlin

e-post: janne(ät)vabaharidusliit.ee

Janne kuulub Juhan Kunderi Seltsi juhatusse ja tegeleb rahvakooli puudutavate teemadega. Hariduselt on Janne finansjuht, kellele ei ole võõras ka majandusinfo töötlemine. Kuna isiklik areng ja elukestev õpe on kasvav trend, siis on Janne huvitatud, et see jõuaks võimalikult suure hulga inimesteni. Ennast juhtiv täiskasvanu on ühiskonna aare. Läbi vabahariduse on võimalik jõuda paljude inimesteni, kes pole võimelised konkureerima tänapäeva tavahariduse maastikul.