Töös olevad projektid

RegALE: Regional capacity for Adult Learning and Education

Projekti kestvus: 15.01.2021 – 14.01.2024 (36 kuud)

Eesti Vabaharidusliit on partneriks rahvusvahelises poliitikate kujundamise (Key Action 3) projektis „RegALE: Regional capacity for Adult Learning and Education“

RegALE eesmärk on suurendada piirkondlike täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide mõju ja jätkusuutlikkust, luues või tugevdades omakorda võrgustikke nende ning kohalike omavalitsuste vahel.

Projekti tulemuseks on partnerite (sh nende liikmete ja sihtrühmade) paranenud suutlikkus tulla toime väljakutsega, luua koostööstruktuure ja edendada täiskasvanuharidust oma piirkonnas.

Projekti vahe-eesmärgid on:

 • Taustaaruanne täiskasvanuhariduse väljakutsete ja võimaluste kohta oma piirkonnas;
 • Õppimiskultuuri edendavate heade praktikate kogu (repositoorium);
 • Vastastikõpe (peer learning) ja suutlikkuse suurendamine;
 • Vastastikõppe veebiseminarid;
 • Juhtumiuuringud ja uute kogemuste tutvustamine;
 • Teekaart (road map) õppivate piirkondade ja linnase arendamiseks;
 • Poliitilised soovitused riiklikele ja Euroopa poliitikakujundajatele.

Projekti sihtrühmadeks on:

 • Kohalikud omavalitsused, kes tegelevad elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse poliitikaga;
 • Täiskasvanuhariduse ühendused (sh nende töötajad);
 • Kohalike omavalitsuste jt kohaliku tasandi täiskasvanuhariduse poliitika kujundavate asutuste ning organisatsioonide ametnikud;
 • Täiskasvanute koolitajad;
 • Euroopa ja riiklikul tasandil tegutsevad poliitikakujundajad (sealhulgas ELi institutsioonides).

Partnerid:

 1. European Association for the Education of Adults (EAEA), Belgia – projekti koordinaator
 2. European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL), Belgia – projekti koordinaator
 3. Varaždin County, Horvaatia
 4. Vestland County Council (VCC), Norra
 5. Hellenic Association of Adult Education (HAEA), Kreeka
 6. AONTAS, Iirimaa
 7. Learning and Work Institute, UK
 8. Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. (VHS BW), Saksamaa
 9. Vuxenutbildningen Borås, Rootsi
 10. University of Siena-Department of Sciences of Education, Human Sciences and Intercultural Communication, Itaalia
 11. Eesti Vabaharidusliit

Assotsieerunud partnerid: Region Västra Götaland (Sweden), Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Germany), Norwegian Association for Adult Learning (Norway),  Tuscany region (Italy), Municipality of Larissa (Greece), Municipality of Thermi (Greece), Forum for Adult Learning in Northern Ireland (UK)

Lisainfo: https://eaea.org/our-work/projects/regale/

Eesti Vabaharidusliidu koolitus- ja kompetentsikeskuse äriplaan

Projekti periood: 01.04.2021 – 31.07.2021

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projektitoetus KÜSK-ilt: 4 000 (neli tuhat) eurot.

Projekti eesmärk: Välja on töötatud Eesti Vabaharidusliidu koolitus- ja kompetentsikeskuse sotsiaalse ettevõtluse äriplaan koos finantsprognoosidega 2021-2023.
Projekti tulemusena kaardistatakse EVHLi liikmesorganisatsioonide personali ja koolitajate kompetents ning tehnilised ressursid. Selle baasil koostatakse pakutavate teenuste (koolitus ja nõustamine) kontseptsioon (kes, mida, kus ja mis tingimustel pakub) ning kuidas see toimub (sh turundus) ning ristkasutuse võimalused. Nii saab ka sisendi tulevaste andmebaaside loomiseks: koolitajad, õppekavad, ruumid, tehnilised vahendid, õppematerjalid, vabahariduse raamatukogu.

Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners (INFORMARE)

Projekti periood: 01.10 2020 – 30.11.2022

Eesti Vabaharidusliit on partneriks Tartu Kutsehariduskeskuse Eramsus+ strateegilise koostöö projektis „Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners“, mis keskendub kaasaegsetele teavitustegevustele täiskasvanuhariduses.

Projekti laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute huvi õppimise vastu, kasutades uusi ja kaasavaid viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks.

Projektil on kolm konkreetset eesmärki:

1) luua meetodid täiskasvanute koolitusasutustele ja anda kaasaegset teavet osalevate organisatsioonide töötajatele, kuidas informeerida, innustada ja kaasata täiskasvanud õppijaid;

2) kaardistada ja testida uuenduslikke kommunikatsiooni- ning turundusvahendeid ja tutvustada neid täiskasvanuhariduse valdkonna tegijatele;

3) edendada nutikat teavitustööd (smart outreach).

Projekti planeeritud väljundid on:

1) 67 töötajat seitsmest partnerorganisatsioonist osalevad kolmel 3-päevasel rahvusvahelisel ühiskoolitusel;

2) koostatakse (sh tõlgitakse) ja avaldatakse elektrooniliselt juhendite pakett, kuidas efektiivsemalt kaasata täiskasvanud õppijat;

3) viiakse ellu 5 pilootkampaaniat;

4) toimub veebiseminar “Nutikas teavitamine: praktilised abivahendid ja näpunäited”

5) toimuvad 5 promoüritust, kuhu on kaasatud vähemalt 100 täiskasvanuhariduse korraldajat.

Toimuvad ka projektikoosolekud, mis on planeeritud nii online kui füüsiliste kohtumistena.

Projekti juhtpartner on Tartu Kutsehariduskeskuse, partnerid lisaks Eesti Vabaharidusliidule: Sdrudzenie Znam I Moga (Bulgaaria), Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Itaalia), CIAPE – Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (Itaalia), Helsinki Business College OY (Soome), Magenta Consultoria Projects SL (Hispaania).

Lisainfo:

Kaire Mets, Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht: kaire.mets@khk.ee

Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine

Projekti periood: 01.04.2020 – 31.03.2021 (projekti on pikendatud kuni 30.04.2021)

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projekti lõppeesmärgina suureneb õppijate teadlikkus vabaharidusest ja info on õppijaile paremini kättesaadav. Koolituskeskused oskavad ellu viia tõhusamaid kommunikatsioonitegevusi ja see toimub koordineeritult, ühtse plaani alusel. Samuti paraneb koostöö nii vabahariduslike koolituskeskuste vahel kui KOVde ja teiste piirkondlike sidusgruppide ning -organisatsioonidega.

Otsesed tulemused:

Projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalne lõpuseminar toimub 16. aprillil kell 14.00 – 16.30.

Lõpuseminari päevakava on leitav siit.

Kommunikatsiooniprojekti lõpuseminari esitlused:

Projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalne lõpuseminar

Täiskasvanuhariduse teavituskampaania märgatavuse uuringu tulemused

Kuidas kaasavalt edendada kogukondades vabahariduslikku mõtteviisi

Kommunikatsioonitegevused täiskasvanutele kutsehariduses

Vähemate võimalustega õppijate õppesse kaasamisest täiskasvanute gümnaasiumide näitel

Eesti Vabaharidusliidu kommunikatsiooniplaan – kasu koolitusasutustele

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

Projekti periood: 1.09.2018 – 31.12.2020 (Projekti abikõlblikkuse lõpptähtajaks on muudatusejärgselt 30. juuni 2021).

Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062 – projektijuht Maire Loor, kontakt: maire.loor@vabaharidus.ee.

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti käigus osalejatele pakutavate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud  projekti seminarid, kogemusnõustamine ja koolituslaadad.

Tasuta koolitused 2021

Enhancing Learning Motivation – ELMO (2018-2020)

Projekti periood: 1.11.2018 – 31.10.2020

ELMO projekt on heade praktikate jagamise ja koolitajate koolituse projekt.

Projekti juhtpartner on Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH (ZEB) Saksamaalt, teised partnerid lisaks Eesti Vabaharidusliidule: Spanish Federation of Popular Universities / Federación Española de Universidades Populares (FEUP) Hispaaniast, Association of the Leader of Adult Education centres / Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija Leedust, Schools from Lovech regions / Сдружение „Знание” Ловеч Bulgaariast ja Narlıdere Public Training Center / Narlidere Oguzhan Ortaokulu Türgist.

ELMO projekt on heade praktikate jagamise ja koolitajate koolituse projekt.

Koolitused keskenduvad õppijate õpimotivatsioonile, pöörates erilist tähelepanu emotsioonide rollile klassiruumis. Rahvusvaheline koostöö võimaldab vahetada erinevaid kogemusi ja vaadata kaugemale traditsioonilisest arusaamast õppimisest ning õpetamisest.

Projekti väljundid:

Project Newsletter no 1

Project Newsletter no 2

LTTA Content Summary (Hannover, June 2019): Increasing learning motivation through emotional learning

LTTA Content Summary (Madrid, November 2019): Emotions in the Classroom and Social Interaction

Rahvusvaheline mõõde koolitaja portfoolios (2018-2020)

Projekti periood: 01.06.2018 – 31.05.2020 (periood pikeneb)

Erasmus+ õpirände projekt, kuhu on plaanis kaasata 28 vabahariduslike koolituskeskuste koolitajat, koolitusjuhti ja koolituste korraldajat, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projektis on planeeritud kahte tüüpi õpirändeid:

 • koolitusüritustel osalemine Belgias ja Leedus
 • töövarjuna koolituskeskuste külastamine Norras, Soomes, Slovakkias ja Saksamaal

Projektist kaetakse järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud.

Esimese õpirändena osaleti Belgias konverentsil “Transforming lives, society and adult education through outreach, empowerment and diversity“, külastati Euroopa Parlamenti ja elukestva õppe ühendust „Lifelong Learning Platform“, et teada saada kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda ja seda hoida, kuidas õpioskused mõjutavad õpihoiakuid ja kuidas arendada õpioskusi, mis on Euroopa parlamendi roll täiskasvanute hariduse toetamisel ja milliseid täiskasvanuhariduse võimalusi pakub projekt „Life Skills“.

Suvel 2019 osalesid EVHL liikmete esindajad Balti Suvekoolis Leedus Pasvalyses, kus läbivaks teemaks oli emotsioonide roll täiskasvanute õppimises.

Veebruaris 2020 toimub õpiränne Soome ja märtsis 2020 Norra.

Lisainfo: Margit Düüna, kontakt: evhl@vabaharidus.ee.

Vt. täiendav info ja avalduse vorm.

A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education 2019 – 2021

Projekti periood: 1.09.2019 – 31.08.2021

Erasmus+ strateegilise koostöö arendusprojekt.

Projekti juhtpartner on Eesti Vabaharidusliit, teised partnerid: European Center for Quality Ltd  Bulgaariast, Enoros Consulting Ltd Küproselt, Promimpresa SRL Itaaliast, Promozione Internazionale Sicilia Mondo Itaaliast, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej I Edukacyjnej Poolast.

Projekt keskendub heaolu loova õpikeskkonna tagamisele täiskasvanuhariduses. Heaolu on omakorda aluseks tõhusale õpetamisele ja õppimisele ning oma potentsiaali kasutamisele.

Tähelepanu all on nii õppijate, koolitajate kui koolituste korraldajate heaolu tagamine ja selle seos õpikeskkonnaga. Täiskasvanute jaoks on sobival õpikeskkonnal väga suur roll ja sama kehtib koolitajate puhul, kes vajavad tõhusaks õpetamiseks kohast keskkonda. Samuti peavad end hästi tundma koolituste korraldajad, kes sageli jäävad tähelepanu alt välja.

Projekti esimeses etapis toimub sihtrühmade vajaduste kindlakstegemine, heaolu loova õpikeskkonna defineerimine, selle vastavuskriteeriumide väljatöötamine ja partnerriikide paremate praktikate kaardistamine. Teises etapis töötatakse välja koolitusmaterjalid ja toimuvad koolitajate koolitused, samuti koostatakse juhendmaterjal selle kohta, missugune on heaolu loov õpikeskkond. Kolmandas etapis viiakse läbi kohapealsed koolitused koolituskeskustele ja koolitajatele. Arendustegevustele järgneb tulemuste levitamine.

Lõppenud projektid

Ettevõtlik õppija (2016-2019)

Projekti periood: 1.11.2016 – 31.10.2019

Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.1.06.16-0063. Projektijuht oli Tuuli Pärg. Projekt lõppes 31. oktoobril 2019.

Projektis osales jaanuarist 2017 kuni oktoobrini 2019 617 õppijat 52 koolitusel Harjumaal, Hiiumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Pärnumaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Koolitused arendasid õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks toimusid sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekti periood: 1.11.2016 – 30.04.2019

Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047. Projektijuht Maire Loor. Projekt lõppes 30. aprillil 2019.
Projekti raames korraldasid Eesti Vabaharidusliidu 28 partnerit kahe aasta jooksul kokku 88 koolitust, kogupikkusega 3039 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursustel osales 1059 täiskasvanut, neist 209 meest ja 850 naist.

Koolitused toimusid kolme võtmepädevuse – võõrkeeleoskuse, digipädevuse ja sotsiaaloskuste (isikuarengu) arendamiseks.

Toimunud 88 koolitust olid järgmise jaotusega:

 • Võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus – 46 koolitust kogumahus 1855 ak.tundi
 • Digipädevuse 26 koolitust kogumahus 720 ak. tundi
 • Sotsiaalsete oskuste (isikuareng) 16 koolitust kogumahus 464 ak. tundi.

Koostati ja trükiti 5500 flaierit, mida jagati projektipartneritele. Nii EVHL kui projektipartnerid jagasid flaiereid tutvustamaks võrgustikku ja projekti koolitustel osalenute hinnanguid projektis toimunud koolituste kohta.

Toimus 14 koolituslaata ja muud koolituskeskuste koolitusi tutvustavat üritust. Osa projektipartnereid osalesid ühiselt laatadel, teised kutsusid osalema ka piirkonna teisi koolituste korraldajaid.

Koolitustel osalenud inimesed jagasid oma õpikogemusi, et julgustada ja innustada teisi täiskasvanuid õppima. Taolisi kogemusnõustamisi tehti koolituslaatadel, koolituskeskuste oma ruumides ja ka sellistes kohtades, kus inimesed olid kokku tulnud mingil teisel eesmärgil (näiteks käsitööringis või muus huviringis).

Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)

Projekti periood: 1.11.2016 – 31.10.2019

Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.1.06.16-0058. Projektijuht ajavahemikul 01.11.2016 – 14.08.2019 oli Maire Sander, ajavahemikul 15.08.2019 – 31.10.2019 juhtis projekti Ants Kuningas. Projekt lõppes 31. oktoobril 2019.

Projektis osales jaanuarist 2017 kuni oktoobrini 2019 583 õppijat 42 koolitusel, mis olid suunatud täiskasvanute õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Lisaks toimusid proovikoolitused ja kogemusnõustamine.

Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop) (2016-2018)

Projekti eesmärgiks oli suurendada täiskasvanute koolitajate professionaalsust võtmeoskuste õpetamisel erinevatele sihtgruppidele.

Projekti tulemusena valmis täiskasvanute koolitajate koolituse väljundipõhine raamõppekava, mis tõlgiti inglise, saksa, prantsuse, itaalia, portugali, kreeka, rootsi ja eesti keelde. Lisaks kaardistati täiskasvanute koolitajate koolitamise praktikad ja töötati välja soovitused raamõppekava rakendamiseks.

Projekti koordinaator oli ETKA Andras (Eesti) ja lisaks Eesti Vabaharidusliidule olid partneriteks Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda (Portugal), Global Learning & Skills Partnership (Suurbritannia), Hälsingland Education Association (Rootsi), Schweizerischer Verband für Weiterbildung (Šveits), Thessaloniki Aristotelese Ülikool (Kreeka).

Tulemused:

1. Ülevaade täiskasvanute koolitajate koolitamise kogemusest ja praktikatest (Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training)

2. Raamõppekava eesti keeles, raamõppekava inglise keeles

3. Soovitused raamõppekava rakendamiseks (Recommendations for Implementation of the CF)

Eesti Vabaharidusliit vabahariduse huve kaitsvaks organisatsiooniks-projekti-nr-ahe1_19-36/

Projekti periood 01.04–31.07.2019.
Projekti toetasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vabaühenduse arenguhüpet ettevalmistava projekti eesmärk oli Eesti Vabaharidusliidu liikmete, tegevmeeskonna ja koostööpartnerite koosloomena koostada arenguhüppe tegevuskava, et tõhustada Eesti Vabaharidusliidu tegevust huvikaitseorganisatsioonina ja tugevdada võrgustikku.

Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity – ALBIE (2016-2018)

Erasmus+ strateegilise koostöö projekti fookuses on täiskasvanud õppijate oskus rakendada õpitut, lähtekohaks PIAAC-i tulemused partnermaades.
Projektis viidi läbi kaks küsitlust, rahvusvaheline koolitajate seminar, kus Eestist osales 6 koolitajat, ning rahvusvaheline seminar.

Projekti koordineeris Mateja Bela Ülikool Banska Bystricas (Slovakkia), projekti partnerid olid Krakovi Pedagoogika Ülikool, koolitusorganisatsioon Youth Watch Slovakkiast, Reykjaviki Ülikool ja Eesti Vabaharidusliit.

Projekti tulemustest saad lugeda praktika- ja poliitikasoovitustest “How to work with NEETs“ ja projekti aruandest „Adults Literacies as Benefit forInclusion and Equity. Reports on young adults being NEETs: Estonia, Iceland, Poland and Slovakia“.