Eesti Vabaharidusliit vabahariduse huve kaitsvaks organisatsiooniks (projekti nr AHE1_19-36)

Vabaühenduse arenguhüpet ettevalmistava projekti eesmärk:

Eesti Vabaharidusliidu liikmete, tegevmeeskonna ja koostööpartnerite koosloomena on 31. juuliks 2019 valminud arenguhüppe tegevuskava, et tõhustada Eesti Vabaharidusliidu tegevust huvikaitseorganisatsioonina ja tugevdada võrgustikku.
Projekti periood 01.04 – 31.07.2019
Toetussumma 3940 €.

Projekti toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) – projektijuht oli Tuuli Pärg/alates 09.09.2019 juhib projekti Anne Neroda kontakt: anne.neroda(at)vabaharidus.ee
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0063
Tasuta koolitused 2019

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) – projektijuht oli Maire Sander/alates 15.august 2019 projektijuht Ants Kuningas kontakt: evhl(at)vabaharidus.ee
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0058

Tasuta koolitused 2019

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 – projektijuht Maire Loor  kontakt: maire.loor(at)vabaharidus.ee
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062
Tasuta koolitused 2019

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 – projektijuht Maire Loor  (Projekt lõppes 30.aprillil 2019)
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0047

Projektis oli planeeritud 83 koolitust 899 õppijale, kokku 2983 akadeemilist tundi. Peamisteks koolitusteemadeks olid sotsiaalne pädevus, digipädevus ja võõrkeele oskus.

Projekti raames korraldasid Eesti Vabaharidusliidu 28 partnerit kahe aasta jooksul kokku 88 koolitust, kogupikkusega 3039 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursustel osales 1059 täiskasvanut, neist 209 meest ja 850 naist.

Koolitused toimusid kolme võtmepädevuse – võõrkeeleoskuse, digipädevuse ja sotsiaaloskuste (isikuarengu) arendamiseks.

Toimunud 88 koolitust olid järgmise jaotusega:

 • Võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus – 46 koolitust ja 1855 ak.tundi
 • Digipädevuse 26 koolitust ja 720 ak. tundi
 • Sotsiaaloskused (isikuareng) 16 koolitust ja 464 ak. tundi.

Seega täideti kõik projektis planeeritud ülesanded nii võtmepädevuste koolituste arvu, tundide mahu kui ka osalejate arvu osas.

Projekti koolituste kohta avaldas EVHL kaks kuulutust üleriigilistes lehtedes. 15.mai 2017 Õhtulehe ajakiri “Kooli ABC” ja 16.augusti 2018 Õhtulehe teemalehes Koolitused.

Maakondlikes ajalehtedes avaldati 15 tasulist koolituse reklaami, lisaks avaldati reklaame ka kohalikes tasuta lehtedes.

Koostati ja trükiti 5500 flaierit, mida jagati projektipartneritele. Nii EVHL kui projektipartnerid jagasid flaiereid tutvustamaks võrgustikku ja projekti koolitustel osalenute hinnanguid projektis toimunud koolituste kohta.

Toimus 14 koolituslaata ja koolituskeskuste koolitusi tutvustavat üritust. Osa projektipartnereid osalesid ühiselt laatadel, teised kutsusid osalema ka piirkonna teisi koolituste korraldajaid.

Koolitustel osalenud inimesed jagasid oma õpikogemusi, et julgustada ja innustada teisi täiskasvanuid õppima. Taolisi kogemusnõustamisi tehti koolituslaatadel, koolituskeskuste oma ruumides ja ka sellistes kohtades, kus inimesed olid kokku tulnud mingil teisel eesmärgil (näiteks käsitööringis või muus huviringis).

Enhancing Learning Motivation – ELMO (2018-2020)

ELMO projekt on heade praktikate ja koolitajate koolituse projekt. Koolitused keskenduvad õppijate õpimotivatsioonile, pöörates erilist tähelepanu emotsioonide rollile klassiruumis. Rahvusvaheline koostöö võimaldab jagada erinevaid kogemusi ning vaadata kaugemale traditsioonilisest arusaamast õppimisest ja õpetamisest.

Projekti väljundid:

kolm koolitajate koolitust, mille fookus on sotsio-emotsionaalsel õppimisel (socio-emotional learning/SEL)
heade kogemuste raamat koolitajatele

Project Newsletter no 1

Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity – ALBIE (2018-2020)

Projekti fookuses on täiskasvanud õppijate oskus rakendada õpitut, lähtkohaks PIAAC-i tulemused partnermaades.
Projektis viidi läbi kaks küsitlust, rahvusvaheline koolitajate seminar, kus Eestist osales 6 koolitajat, ning rahvusvaheline seminar.

Projekti koordineeris Mateja Bela Ülikool Banska Bystricas (Slovakkia), projekti partnerid olid Krakovi Pedagoogika Ülikool, koolitusorganisatsioon Youth Watch Slovakkiast, Reykjaviki Ülikool ja Eesti Vabaharidusliit.

Projekti tulemustest saad lugeda materjalist “How to work with NEETs“.

Rahvusvaheline mõõde koolitaja portfoolios (2018-2020)

Õpirände projekti kaasatakse 28 vabahariduslike koolituskeskuste koolitajat, koolitusjuhti ja juhti, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projektis on planeeritud kahte tüüpi õpirändeid:

 • koolitusüritustel osalemine Belgias ja Leedus
 • töövarjuna koolituskeskuste külastamine Norras, Soomes, Slovakkias ja Saksamaal

Projektist kaetakse järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud. Projekti rahastab Euroopa Komisjon programmist ERASMUS+.

Esimese õpirändena osaleti Belgias konverentsil “Transforming lives, society and adult education through outreach, empowerment and diversity“, külastati Euroopa Parlamenti ja elukestva õppe ühendust „Lifelong Learning Platform“, et teada saada kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda ja seda hoida, kuidas õpioskused mõjutavad õpihoiakuid ja kuidas arendada õpioskusi, mis on Euroopa parlamendi roll täiskasvanute hariduse toetamisel ja milliseid täiskasvanuhariduse võimalusi pakub projekt „Life Skills“.

Teine õpiränne on planeeritud Saksamaale täiskasvanuhariduse keskusesse “Stephanssfift”, osalejateks koolitajate koolituse “Kuidas toime tulla raskemate sihtrühmadega” edukad lõpetajad.

Välja on kuulutatud stipendiumikonkurss. Töövarjuna koolituskeskuste külastamise sihtriigid on Norra, Soome ja Slovakkia, koolitusüritusel osalemise sihtriik on Leedu (Balti Suvekool). Stipendiumikonkursil osalemise avaldus tuleb esitada 15. maiks 2019 aadressil evhl@vabaharidus.ee .

Vt. täiendav info ja avalduse vorm.

Praktikult praktikule – piirideta ja piiritud õpivõimalused täiskasvanute koolitajatele (2017-2018)

Õpirände projekti kaasatakse 14 vabahariduslike koolituskeskuste koolitajat, koolitusjuhti ja juhti, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projektis on planeeritud kaks õpirännet:

 • Baltimaade täiskasvanute koolitajate suvekool “Koolituse metoodikad mitteformaalses õppes”, Läti
 • Konverents “Täiskasvanutele pakutava koolituse kvaliteedi ja tõhususe hindamine, Suurbritannia

Projektist kaetakse järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud. Projekti rahastab Euroopa Komisjon programmist ERASMUS+.

“Inspiring Guide for Learn to Learn” IG4L2L (2016-2018)

Projekti tulemusena töötati välja enesehindamise küsimustik täiskasvanud õppijale. Õppijate sihtrühmaks on vähema õppimiskogemusega täiskasvanud. Küsimustiku abil saab inimene hinnata ennast kui õppijat ja saab teada, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed õppijana. Küsimustikku on võimalik veebipõhiselt täita aadressil http://et.learntolearn.eu/test/enesehindamise-kusimustik-opioskuste-kohta/. Olemas on ka küsimustik word-failina.

Projekti koordineeris Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija), partnerid olid Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH Saksamaalt, Fundación El Tranvía Hispaaniast ja Eesti Vabaharidusliit.

Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (2016-2018)

Eesmärk: Täiskasvanute koolitajate professionaalsus võtmeoskuste õpetamisel erinevatele sihtgruppidele on kasvanud.

Alaeesmärk: Parandada täiskasvanukoolituse kvaliteeti, tutvustada rahvusvahelist kogemust haridus- ja koolitusvaldkonnas ning edendada kultuuriteadlikkust.

Täiskasvanuhariduse institutsioonid, eelkõige mitteformaalhariduses koolitusega tegelevad organisatsioonid, tunnevad puudust raamõppekavast, mille alusel saaks igapäevaselt tegutsevaid praktikuid-koolitajaid koolitada. Raamõppekava olemasolu toetab koolitajate professionaalset arengut, nende ühtsust Euroopa täiskasvanuhariduse ruumis ja võimaldab arendada koolitajate vahelist paremat koostööd. Raamõppekava saab alusdokumendiks, mis ühtlustab arusaamu andragoogilistest põhimõtetest ja täiskasvanuhariduse suundumustest 21. sajandil.

Peamised tegevused: Riikide praktikate jagamine ja kogemuste kaardistamine täiskasvanute koolitajate koolitamisel. Täiskasvanute koolitajate koolitamiseks raamõppekava põhimõtete väljatöötamine, õppekava draft’i rahvusvaheline katsetamine, selle analüüs riigiti ja kogemuste jagamine. Raamõppekava lõplik väljatöötamine. Õppekava levitatakse EPALE veebikeskkonna ja osalevate riikide võrgustike vahendusel.

Oodatavad tulemused: Projekti tulemusena valmib täiskasvanute koolitajate koolituse väljundipõhine raamõppekava, mis tõlgitakse inglise keelest seitsmesse Euroopa Liidus kasutusel olevasse keelde: saksa, prantsuse, itaalia, portugali, kreeka, rootsi ja eesti keelde. Peale raamõppekava väljatöötamise kaardistatakse täiskasvanute koolitajate koolitamise praktikad ja töötatakse välja soovitused raamõppekava rakendamiseks. Õppekava kasutuselevõtt erinevates Euroopa Liidu riikides ühtlustab täiskasvanute koolitajate hoiakuid, arusaamu täiskasvanute koolitamisest ning tõstab seeläbi täiskasvanute koolituse kvaliteeti. Projekt annab võimaluse vähendada täiskasvanukoolituse fragmenteeritust ja ühtlustada arusaamu täiskasvanukoolituse kvaliteedi küsimustes. Samuti võimaldab see ühtlasemalt hinnata täiskasvanute koolitusi erinevates riikides.

Otsesed kasusaajad ja sihtrühm on Euroopa täiskasvanute koolitajad mitteformaalhariduse sektorist. Kaudsed kasusaajad on täiskasvanud õppijad Euroopa erinevatest riikidest.

Projekti koordinaator: Eesti – ETKA Andras

Projekti partnerid:

 • Portugal – Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda.
 • Suurbritannia – Global Learning & Skills Partnership Global
 • Eesti – Eesti Vabaharidusliit
 • Rootsi – Hälsingland Education Association
 • Šveits – Schweizerischer Verband für Weiterbildung
 • Kreeka –  Thessaloniki Aristotelese Ülikool

Erasmus+ projekti “Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop)” raames on valminud ülevaade täiskasvanute koolitajate kogemustest ja praktikatest “Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training”Ülevaade on koostatud projektis osalevate partnerriikide (Eesti, Kreeka, Portugal, Rootsi, Šveits ja Suurbritannia) kogemuste põhjal. Koostatud kaardistus on sisendiks projekti käigus loodavale täiskasvanute koolitajate koolitajate õppekavale.

Projektis valminud materjalid:

ImplOED – Implementing Outreach Empowerment Diversity (2016-2018)

Ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute kaasamine elukestvasse õppesse

Projekti tegevused on seotud ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute kaasamisega elukestvasse õppesse. Selleks, et sihtrühma õppesse kaasata, tehakse koostööd erinevate täiskasvanuhariduse osapooltega nii kohalikul tasandil kui üleriigiliselt. Selgitatakse, kuidas õppimine aitab kaasa isiklikule arengule ning üldisele sotsiaalsele ja majanduslikule edenemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse vabahariduslike koolituskeskuste võrgustiku arengut parema juhtimise ja tulemuslikuma ning kvaliteetsema koolituse pakkumise kaudu.

Aruteludesse kaasatakse erinevaid täiskasvanuhariduse huvigruppe, et selgitada välja õppijate koolitusvajadus ning leida sobivaid lahendusi õppijate kaasamiseks. Parim lahendus on koostöö ja olemasoleva kogemuse analüüs.

Projektis osaleb 12 partnerit, koordinaatoriks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon.

Projekti partnerite koostöö tulemusena on valminud soovitused koolituse pakkujatele ja täiskasvanuhariduse poliitika kujundajatele. Vaata lähemalt projekti kodulehelt.

Projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 (projekt on lõppenud)

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) – projektijuht Tuuli Pärg, projekt lõppes 30.10.2019

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) – projektijuht Maire Sander/Ants Kuningas, projekt lõppeb 30.10.2019

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 – projektijuht Maire Loor

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.

Projekt “Õpikogukond kui õppesse kaasamise võti” (2016)

Projekti raames testitakse õpikogukonna vormi koostöö tegemiseks. Õpikogukond koosneb vabatahtlikkuse alusel ühiste huvide ja sarnaste tegevusvaldkondadega inimestest, kes suhtlevad ja tegutsevad eesmärgipäraselt, kohtuvad regulaarselt, jagavad üksteisega oma praktilisi kogemusi, õpivad üksteise kogemustest ja koostöös loovad uue teadmise. Lisaks vabahariduslikule koolituskeskusele kaasatakse õpikogukonda kohalikke partnereid (raamatukogu, rahvamaja, muuseum, kool jt).

Projekti testpiirkondadeks valiti Abja ja Imavere. Mõlemas piirkonnas moodustati üks õpikogukond, mida juhivad vastaval Abja Koolituskeskus ja Imavere Sotsiaalkapital. Õpikogukonna eesmärk on üksteise kogemustest õppides ja koostööd tehes koostada ühiselt tegevuste kava, kuidas kaasata vanemaealisi (55+) elukestvasse õppesse. Eksperdid juhendavad õpikogukondade moodustamist, abistavad õpikogukondi ja annavad edasiviivat tagasisidet.

Projekti tulemusi jagati võrgustiku semaril 8. detsembril.

IMPADA – Improving the effectiveness of adult education for disadvantaged groups (2015-2017)

Projekti partnerid on Derbyshire Adult Community Education Service (DACES, Suurbritannia), Polish Educational Research Institute (IBE, Poola), People’s University of Rome (Upter, Itaalia), Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA, Kreeka) ja Eesti Vabaharidusliit.

Projekt kestis novembrist 2015 kuni oktoobrini 2017. Projekti koduleht http://www.impada.eu/index.php?lang=et-ee

Projekti eesmärgid:

 • Arendada ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele korraldatava koolituse mõju hindamist.
 • Suurendada ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanud õppijate ligipääsu õppimisele, laiendades õppimisvõimalusi.

Projekti käigus:

 • määratletakse kõige olulisemad teguri, mis mõjutavad koolituse pakkujaid ja pakkumist ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele;
 • luuakse koolituse korraldajatele koolituste seire süsteem ja metoodika, mis toetab enesehindamist ja olemasolevate meetodite tõhustamist;
 • koguda paremaid praktikaid ja töötada välja soovitused, mis aitavad koolituse pakkujatel ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute õpet tõhusamaks muuta.

Projektis väljatöötatud materjalid:

Vabahariduslike koolituskeskuste juhtide ja õpetajate enesetäiendamine fookusega madalama haridustasemega täiskasvanute õppele (2015-2017)

Projekt on mõeldud vabahariduslike koolituskeskuste juhtidele, koolitusjuhtidele ja õpetajatele, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projekti raames on aastatel 2015-2017 võimalik 22 inimesel EVHL võrgustikust tutvuda teiste Euroopa riikide kogumustega madalama haridustasemega täiskasvanud õppijaile vajaliku õpi­keskkonna loomise teemadel, sh õppekavade arendamine, metodoloogia, füüsiline keskkond, õppijate kaasamise metoodikad, koolitajate koolitus.

Projektis on kahesuguseid õpirändeid: partnerorganisatsioonis töövarjuna tegutsemine ja koolitusel osalemine. Stipendium katab järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud. Projekti rahastab Euroopa Komisjon programmist ERASMUS+.

Stipendiumikonkursid:

 • I voor (2016. a): avalduste esitamise tähtpäev oli 2. mai 2016
 • II voor (2016. a): avalduste esitamise tähtpäev oli 3. juuni 2016
 • III voor (2017. a): avalduste esitamise tähtpäev oli 28. veebruar 2017

Koolituse kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli loomine ja piloteerimine vabahariduslikes koolituskeskustes (2015)

Uue täiskasvanute koolituse seaduse järgi on koolituskeskustel kohustus kehtestada täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused.
Projekti raames analüüsisid eksperdid olemasolevaid kvaliteedi hindamise mudeleid ja valisid välja soovituslikud mudelid vabahariduslikele  koolituskeskustele.

Ekspertide soovitatud mudeleid tutvustati koolituskeskuste juhtidele, kes testisid mudeleid oma keskuses.

Projekti tulemusi tutvustati vabahariduslikele koolituskeskustele 5. detsembril Tallinnas.

Koolituse kvaliteedi hindamise mudel

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

KYL – Know Your Lifestyle. Introducing Sustainable Consumption in 2nd-chance education (2013-2015)

Projektis tutvustatakse täiskasvanud õppijale globaliseerumisega seotud arenguid maailmas ja selle mõju nii loodusele kui meie igapäevasele elule. Pelgalt informatsiooni edastamine ei mõjuta inimest oma käitumist ja elustiili muutma. Oluline on, kuidas see teave jõuab täiskasvanud õppijani. Tegemist on maailmahariduse (Global Learning) alase projektiga. Eesmärgiks on madalama haridustasemega täiskasvanutes äratada huvi õppimise vastu.

Projekti partnerid Saksamaalt (koordinaator), Austriast, Sloveeniast ja Eestist töötasid välja 5 erinevatel teemadel õppematerjali, mida saab kasutada nii rahvaülikoolide kursustel kui täiskasvanute gümnaasiumides lisamaterjalina. Materjalid on allalaetavad projekti kodulehel www.knowyourlifestyle.eu

Tegevused:

 • koostööseminarid (rahvaülikoolid, täiskasvanute gümnaasiumid, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, EVHL)
 • õppemoodulite ja –materjalide väljatöötamine
 • koolitajate koolitus (rahvaülikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpetajad)
 • õppemoodulite- ja materjalide testimine ja kohandamine
 • 4 õppemooduli- ja materjali tõlkimine eesti keelde
 • õppepäevade korraldamine rahvaülikoolides ja täiskasvanute gümnaasiumides (sihtgrupp madalama haridustasemega inimesed).

Õppematerjalid ja -moodulid on nii testimise faasis kui pärast projekti lõppemist avalikud ning kasutatavad erinevates täiskasvanute koolitust pakkuvates asutustes. Õppematerjalide tõlkimist eesti keelde ning materjalide trükkimist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

2015. aasta oktoobrist detsembrini toimuvad lühikursused vastutustundliku tarbimise teemal. Milline on globaalse tootmise ja tarbimise mõju inimesele ja teda ümbritsevale keskkonnale? Millised on tootmise ja tarbimise peamised probleemkohad? Kursustel räägitakse selgituste, näidete, lugude, ülesannete ja diskussioonide kaudu lahti erinevad laiahaardelised valdkonnad: nutivahendid, vesi, tekstiilitööstus, energia, inimressurss.
Vt: vastutustundliku tarbimise kursuste infoleht

L2L4AR – Learn to Learn for Adult Returners. Grundtvig õpikoostööprojekt (2013-2015)

Projekti põhiteema on seotud õpioskustega – mida partnerriikides mõistetakse õpioskuste all ja millised kogemused on kellegi õpioskuste kujunemisel ja edenemisel täiskasvanutel, kel on pikem paus olnud õppimises. Projekti koordinaator on Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, partnerid on lisaks Eesti Vabaharidusliidule Saksamaalt, Hollandist, Portugalist, Itaaliast ja Rootsist.

Projektis koostatud materjalid:

Projekti koduleht
https://www.facebook.com/pages/Learn-to-Learn-for-Adult-Returners/218569714969594?fref=ts

LeWeLUp – Learn for Work and Life! One Step Up (2011-2014)

Projekti peaeesmärk on tagada madala haridustasemega inimestele paremad võimalused õppimiseks, et edukalt toime tulla tööl ja isiklikus elus.

Projekti alaeesmärgid on:

 • Analüüsida erinevaid mõiste „õpi õppima“ (õpioskused) käsitlusi.
 • Koostada ja testida koolituskava ja koolitusmaterjalid, mida saavad kasutada nii koolitajad kui õppijad.
 • Propageerida uut koolituskontseptsiooni kursusel „Töö- ja elualased oskused“ ja lõpukonverentsil.

Projekti partnerid on Stirlingi Ülikool Šotimaal (koordinaator), Sotsiaaluuringute Keskus CREA Barcelona Ülikoolis, Eesti Vabaharidusliit, Rumeenia Täiskasvanuhariduse Instituut IREA Timisoaras, Saksamaa Täiskasvanuhariduse Instituudi Leibnizi Elukestva õppe keskus (DIE), Espace Pédagogie Formation (Õppimiruum) (EPFF) Prantsusmaal.

www.lewelup.eu

OED – Outreach Empowerment Diversity (2011-2014)

OED on võrgustikuprojekti, kus osalevad 12 partnerit üle Euroopa. Projekti initsiaatoriks ja koordinaatoriks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA). Projekt kestab kolm aastat ja selle eesmärk on välja selgitada parim metoodika ühiskonna marginaalsete gruppide kaasamiseks õppimisse ja aktiivsesse ühiskonnaellu.

Projekti kogumiku jaoks on valitud ja koostatud kaks hea praktika näidet Eestist – Ontika koolituskeskusest ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuselt Meie Inimesed. 2013. aasta sügisel testiti projektis loodud metoodilist materjali mitmes vabahariduslikus koolitusasutuses.

www.oed-network.eu

ARALE – Awareness Raising Activities for Adult Learning and Education (2013)

Projekti algatajaks on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA), partneriteks on  Eesti Vabaharidusliit ja Taani Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon.

Projekti tegevuste fookus on õppimise olulisuse teadvustamisel ja haridusotsuste mõjutamisel kampaaniate, erinevate sündmuste ja tegevuste abil. Projekti  partnerite esimene koosolek toimus Kopenhaagenis, 2.-3. oktoobril toimus Brüsselis ARALE projekti  konverents, projekti lõpukoosolek oli novembris Tallinnas.

http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/arale.html