Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Eesti Vabaharidusliidu missioon on vabahariduse teadvustamine ühiskonnas ja liikmete toetamine kodanikuühiskonna arendamiseks vajaliku õpikeskkonna loomisel.

Meie põhieesmärk on elukestva õppe väärtustamine vabaharidusliku mõtteviisi levitamise ja kodanikuühiskonna arendamiseks vajalike võtmepädevuste kujundamiseks.

EVHL järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Eesti Vabaharidusliit usub, et elukestev õpe Eestis peab tagama õppijate vajadustega arvestamise ja osalejate aktiivse osalemise õppeprotsessis ning hoolitsema selle eest, et kõigil soovijatel on juurdepääs õppimisvõimalustele