Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Eesti Vabaharidusliidu missioon on vabahariduse teadvustamine ühiskonnas ja liikmete toetamine kodanikuühiskonna arendamiseks vajaliku õpikeskkonna loomisel.

Meie põhieesmärk on elukestva õppe väärtustamine vabaharidusliku mõtteviisi levitamise ja kodanikuühiskonna arendamiseks vajalike võtmepädevuste kujundamiseks.

EVHL järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Eesti Vabaharidusliit usub, et elukestev õpe Eestis peab tagama õppijate vajadustega arvestamise ja osalejate aktiivse osalemise õppeprotsessis ning hoolitsema selle eest, et kõigil soovijatel on juurdepääs õppimisvõimalustele.

Visioon 2035 

Vabahariduslik õppimine on Eesti ühiskonnas väärtustatud, kättesaadav ja täiskasvanute hulgas populaarne.

Eesti Vabaharidusliit kui liikmete ühendus on elukestva õppe valdkonnas mõjus, tuntud ja tunnustatud huvikaitset teostav, mis on oma liikmete kaudu kõikjal Eestis esindatud ning nähtav.

Missioon 

Väärtustame elukestvat õpet vabaharidusliku tegevuse kaudu, selleks Eesti Vabaharidusliit:

  • ühendab Eesti haridusmaastikul tegutsevaid vabahariduslikke koolituskeskusi jt organisatsioone, kes pakuvad läbi oma tegevuste täiskasvanud õppijatele kvaliteetset arenguvõimalust;

edendab vabahariduslikku mõtteviisi, tagamaks selle kaudu ühiskonnas suuremat teadlikkust ja õppimisvõimaluste kättesaadavust;

  • seisab vabaharidusliku õpet väärtustava ja toetava hariduspoliitika eest kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil.

Eesti Vabaharidusliit lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest:

  • Avatus – jagame infot, oleme avatud uutele ideedele ja arengutele ning olemas õppijate jaoks nende eelnevast haridustasemest, vanusest, sotsiaalsest ja etnilisest kuuluvusest või muudest teguritest sõltumata;
  • Kaasamine ja koostöö – oleme ühistegevuse eestvedajad, kaasates liikmeid, sidusrühmi, õppijaid ja koolitajaid, valdkondlike institutsioone;
  • Paindlikkus – kohaneme keskkonnas toimuvate muutustega ja oleme vajadusel muutuste algatajad;
  • Usaldusväärsus – meie tegevus on läbipaistev, kohtleme partnereid võrdselt ja peame kokkulepetest kinni.