Õppimisvõimalused mitteformaalõppes (koolitustel jm õpisündmustel): 

Vabahariduslikes koolituskeskustes: https://vabaharidus.ee/liikmed/

E-õppe võimalused kodust lahkumata: https://opimekodus.ee/

Tasuta koolitused kutsekoolides ja kõrgkoolides (riiklik koolitustellimus):

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

NB! Lisaks pakuvad kõik Eesti kutseõppeasutused ja kõrgkoolid tasulisi koolitusi.

Tasuta e-koolitused: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/tasuta-e-koolitused

Koolitusi korraldavad maakondlikud arenduskeskused: https://www.arenduskeskused.ee

Haridustöötajate koolitused: koolitus.edu.ee

Tasuta maamajanduslikud koolitused: https://www.pikk.ee/

Keskkonnahariduslikud koolitused: https://www.keskkonnaharidus.ee/

IT-koolitused: https://koolitus.ee/et/koolituskalender (NB! Ka tasuta videokoolitused)

Video-lühikoolitused UTTV-st: http://www.uttv.ee/otsing

MOOCid: https://www.ut.ee/et/oppimine/moocid

Nutiakadeemia: https://www.nutiakadeemia.ee/veebinarid

Tehisintellekti e-kursus: https://course.elementsofai.com/ee/

 

Õppimisvõimalused formaalõppes (tasemeõpe):

Õppimisvõimalused kõrghariduses (tasemeõpe): http://ekka.archimedes.ee/korgkoolide-oppekavad/

Õppimisvõimalused kutsehariduses (tasemeõpe): kutseharidus.ee

Võtmepädevuste* hindamine ja testimine:

Keeleoskuse hindamine: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-et.pdf

Digipädevuse testimine: https://www.nutiakadeemia.ee/test/

*Elukestva õppe võtmepädevused on:

   • kirjaoskuspädevus,
   • mitmekeelsuse pädevus,
   • matemaatikapädevus ning loodusteadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste pädevus,
   • digipädevus,
   • enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus,
   • kodanikupädevus,
   • ettevõtlikkuspädevus,
   • kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus.