Projekti periood: 01.06.2018 – 14.10.2021 (NB projekti on pikendatud)

Erasmus+ õpirände projekt, kuhu kaasasime 30 vabahariduslike koolituskeskuste koolitajat, koolitusjuhti ja koolituste korraldajat, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projekti eesmärk oli parem ja tulemuslikum koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes fookusega vähemate võimalustega õppijatele.

Projekti alaeesmärgid on:

  1. Vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava koolituse parem tulemuslikkus.
  2. Koolitajate ja koolitusjuhtide parem oskus kaasata vähemate võimalustega õppijaid.
  3. Koolitajate parem oskus integreerida õpioskuste arendamist ja õpihoiakute kujundamist igapäevasesse õppeprotsessi.
  4. Suurendada vabahariduslike koolituskeskuste rahvusvahelise koostöö võimekust ja võimalusi.

Õpirände fookusteemad olid täiskasvanud õppija õpimotivatsioon, õpioskused, õpinõustamine ja kaasavad õppemeetodid õppes vähem osalenud õppijate õpiprotsessi kaasamiseks

Projektis oli planeeritud kahte tüüpi õpirändeid:

  • koolitusüritustel osalemine Belgias ja Leedus
  • töövarjuna koolituskeskuste külastamine Soomes, Küprosel ja Itaalias.

Projekti vahenditest kaeti õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud ja reisikindlustuse kulud.

  1. a sügisel toimus esimene õpiränne. Osaleti Belgias konverentsil “Transforming lives, society and adult education through outreach, empowerment and diversity“, külastati Euroopa Parlamenti ja elukestva õppe ühendust „Lifelong Learning Platform“, et teada saada kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda ja seda hoida, kuidas õpioskused mõjutavad õpihoiakuid ja kuidas arendada õpioskusi, mis on Euroopa parlamendi roll täiskasvanute hariduse toetamisel ja milliseid täiskasvanuhariduse võimalusi pakub projekt „Life Skills“.
    Partneriks ja korraldajaks oli Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon.

Suvel 2019 osalesid EVHL liikmete esindajad Balti Suvekoolis “Kuidas motiveerida vähem elukestva õppes osalevat täiskasvanut õppima?” Leedus Pasvalyses. Meetodid: loengud, rühmatööd, vestlusringid. Suvekool andis võimaluse õppida uut ja vahetada kogemuse kolleegidega teistest Baltimaadest.
Võõrustajad ja korraldajaks oli Leedu Täiskasvanute Assotsiatsioon.
http://www.lssa.smm.lt/en/

Veebruaris 2020 toimus õpiränne Soome – Helsingisse ja Porvoosse. Külastati Soome täiskasvute koolituskeskusi, kes töötavad madalama haridustasemega õppijate ja immigrantidega. Õpirände fookusteemad – õpinõustamine: metoodika, kuidas määratleda ja hinnata madalama haridustasemega õppija teadmisi ja oskusi ning anda tagasisidet. Tutvuti keeleõpe meetodite ja materjalidega, rahvusköögi jt koolituste läbi viimisega.
Partneriks: Bildningsalliansen.
https://www.bildningsalliansen.fi/in_english/

Juunis 2021 osalesid meie koolitajad ja koolituskeskuste juhid Küprosel. Õpirände fookusteemad – täiskasvanud õppija õpimotivatsioon, vähemate võimalustega õppijate kaasamine, kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda ja seda hoida.
Partner: SEAL Cyprus, Nicosia, Küpros.
https://sealcyprus.org/

Septembris 2021 toimus õpiränne Itaaliasse, Sitsiiliasse. Õpirände fookusteemad olid kaasavad õppemeetodid vähem õppes osalenud (sh madalama haridustasemega) õppijate õpiprotsessi kaasamiseks, õpioskused, motivatsioon. Neil on ka suur kogemus migrantide ettevõtllikkuse ja ettevõtluse toetamisel.
Partner: PRISM ImpresaSociales.r.l., Palermo, Itaalia – https://www.prismonline.eu/it/impresa-sociale/

Lisainfo: Ingrid Põldemaa, Ingrid.poldemaa@gmail.com

Meedias:

https://www.facebook.com/vabaharidusliit/posts/302176508375499

https://www.facebook.com/vabaharidusliit/posts/319986936594456

https://www.facebook.com/sealngocy/photos/2027228437417345

https://www.facebook.com/sealngocy/photos/2022704937869695