Projekti periood: 01.04.2020 – 31.03.2021

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projektijuht Ena Drenkhan: ena.drenkhan@vabaharidus.ee

Projekti lõppeesmärgina suureneb õppijate teadlikkus vabaharidusest ja info on õppijaile paremini kättesaadav. Koolituskeskused oskavad ellu viia tõhusamaid kommunikatsioonitegevusi ja see toimub koordineeritult, ühtse plaani alusel. Samuti paraneb koostöö nii vabahariduslike koolituskeskuste vahel kui KOVde ja teiste piirkondlike sidusgruppide ning -organisatsioonidega.

Otsesed tulemused:

  • tõhustub Eesti Vabaharidusliidu ja ühingu liikmete kommunikatsioonialane võimekus;
  • valmib Eesti Vabaharidusliidu ja liikmete ühine kommunikatsiooniplaan 2021-2025, mis sisaldab muuhulgas juhiseid vähemate võimalustega õppijate õppesse kaasamiseks;
  • viime ellu vabahariduslike koolituskeskuste lugude kogumise-avalikustamise teemal: „Lood loevad“.